فرم پیش ثبت نام

    نام: نام خانوادگی: کدملی: متقاضی ثبت نام در پایه: رشته تحصیلی مورد نظر: مدرسه سال گذشته: نوع مدرسه سال گذشته: معدل سال گذشته: انضباط سال گذشته: مشخصات پدر: نام پدر: تحصیلات پدر: شغل پدر: شماره همراه پدر: مشخصات مادر: نام خانوادگی مادر: تحصیلات مادر: شغل مادر: شماره همراه مادر: نحوه آشنایی با دبیرستان نیک انجام/ معرف: مشخصات تماس با دانش آموز: تلفن منزل: شماره همراه دانش آموز: آدرس منزل: تلفن ضروری: (غیر از پدر و مادر)

    ثبت نام دبیرستان دوره دوم پیش ثبت نام نیک انجام دوره دوم  مدرسه منطقه ۱۲ مدارس منطقه ۱۲ نیک انجام مجتمع آموزشی نیک انجام دبیرستان دوره دوم مدرسه پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم

    پیش ثبت نام دوره دوم دبیرستان – ثبت نام دوره دوم دبیرستان