دوره مطالعاتی

دوره مطالعاتی

هفته اول

چهارشنبه ۲/۲۴ (شب قدر)

هفته دوم

یکشنبه ۲/۲۸ (شب قدر)

چهارشنبه ۹۹/۰۲/۳۱

کاربرگ فارسی
کاربرگ فارسی
کاربرگ فارسی

پنج شنبه ۹۹/۰۳/۱

کاربرگ علوم
کاربرگ علوم
کاربرگ علوم

هفته سوم

 شنبه ۹۹/۰۳/۳

کاربرگ پیام های آسمانی
کاربرگ پیام های آسمانی
کاربرگ پیام های آسمانی

یکشنبه ۳/۴ تعطیل (عید سعید فطر)

دوشنبه ۳/۵ تعطیل (عید سعید فطر)

سه شنبه ۹۹/۰۳/۶

کاربرگ قرآن
کاربرگ قرآن
کاربرگ قرآن

چهارشنبه ۹۹/۰۳/۷

کاربرگ فارسی
کاربرگ فارسی
کاربرگ فارسی

پنج شنبه ۹۹/۰۳/۸

کاربرگ پیام آسمانی
کاربرگ پیام آسمانی
کاربرگ پیام آسمانی

هفته چهارم

 شنبه ۹۹/۰۳/۱۰

کاربرگ قرآن
کاربرگ قرآن
کاربرگ قرآن

 یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۱

کاربرگ مطالعات اجتماعی
کاربرگ مطالعات اجتماعی
کاربرگ مطالعات اجتماعی